Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Tài liệu mới

12
" alt="Bài 7 Hướng dẫn học sinh đăng nhập học và làm bài tập (video)">  
" alt="Bài 6 Hướng dẫn giao bài tập và chấm bài cho học viên (video)">  
" alt="Bài 5 Tạo và quản lý sổ học tập của học viên Class Notebook (video)">  
" alt="Bài 4 Cài đặt kênh và tổ chức buổi dạy trực tuyến với Microsoft Teams (video)">  
" alt="Bài 3 Tạo lớp học Online với Microsoft Teams (video)">  
Bài 3 Tạo lớp học Online với Microsoft Teams (video)
" alt="Bài 2 Giới thiệu công cụ và thiết lập ngôn ngữ Microsoft Teams (video)">  
" alt="Bài 1 Tải và đăng nhập phần mềm Microsoft Teams (video)">  
Bài 1 Tải và đăng nhập phần mềm Microsoft Teams (video)
" alt="Kaizen">  
Kaizen
" alt="S3, S4 & S5">  
S3, S4 & S5
" alt="S1 & S2">  
S1 & S2
" alt="Tư duy sản xuất tinh gọn">  
Tư duy sản xuất tinh gọn
" alt="Địa lí 12 Tiết 14 Lao động và việc làm.">  
Địa lí 12 Tiết 14 Lao động và việc làm.

Các đơn vị liên kết