Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Chính trị

12
" alt="Tài liệu dạy học môn: Giáo dục chính trị (Trung cấp)">  
" alt="Tài liệu dạy học môn: Giáo dục chính trị (Cao đẳng)">  
" alt="Giáo trình Chính trị">  
Giáo trình Chính trị
  • Chính trị
  • Tác giả:Phan Văn Tiến
  • 1.362 lượt xem

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. Giáo trình môn học chính trị cung cấp một số hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống quý báu của dân tộc và của giai cấp công nhân Việt Nam. Nội dung trình bày trong giáo trình hết sức cô đọng, sử dụng ngôn từ diễn giải những nội dung phức tạp của bộ môn khoa học Mác - Lênin trở nên dễ hiểu, phù hợp với đồi tượng học sinh ở trường trung cấp. Giáo trình này là tài liệu quan trọng cung cấp cho các giáo viên đang giảng dạy môn học Giáo dục chính trị những thông tin cơ bản, tài liệu định hướng cho công tác dạy và học môn giáo dục chính trị. Trong quá trình tổ chức biên soạn giáo trình, tác giả đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình trách nhiệm và tâm huyết của thầy Cao Thanh Tuấn - Người cùng tham gia viết giáo trình. Trong quá trình soạn thảo giáo trình rất khó tránh khỏi thiếu sót nhất định. Tác giả trân trọng tiếp thu những ý kiến góp ý của giáo viên, học sinh và quý độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn.

Các đơn vị liên kết