Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Quản trị nhà hàng khách sạn

12
" alt="Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam-Quản lý khách sạn">  
" alt="Nghiệp vụ an ninh khách sạn">  
Nghiệp vụ an ninh khách sạn
" alt="Hotel Front Office Management">  
Hotel Front Office Management
" alt="Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam-Nghiệp vụ lễ tân">  
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam-Nghiệp vụ lễ tân
" alt="Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ lễ tân">  
Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ lễ tân
" alt="Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam-Phục vụ buồng">  
Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam-Phục vụ buồng
" alt="Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn">  
Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn
" alt="Nghiệp vụ phục vụ buồng">  
Nghiệp vụ phục vụ buồng
" alt="Nghiệp vụ an ninh khách sạn">  
Nghiệp vụ an ninh khách sạn
" alt="Giáo trình nghiệp vụ phục vụ buồng">  
Giáo trình nghiệp vụ phục vụ buồng
" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN 2 NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN 2 NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 4. Giáo trình thực hành chế biến món ăn (Nguyễn Thị Tuyết) 2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn âu 5. 555 món ăn Việt Nam kỹ thuật …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN 1 NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN 1 NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 4. Giáo trình thực hành chế biến món ăn (Nguyễn Thị Tuyết) 2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn âu 5. 555 món ăn Việt Nam kỹ thuật …

Các đơn vị liên kết