Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

a. Mô đun/môn học cơ sở

12

Mô đun/môn học cơ sở UDPM

" alt="Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Cao đẳng 2018)

Môn Cơ sở dữ liệu thuộc khối các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm). Giáo trình Cơ sở dữ liệu được biên soạn theo chương đào tạo nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp giúp người học có kiến thức nguyên lý thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và kỹ năng về Xây dựng các ràng buộc, các phụ thuộc hàm, cách chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu quan hệ, Thiết kế được một số cơ sở dữ liệu quan hệ thông dụng: quản lý nhân sự, quản lý bán hàng,...

" alt="Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Trung cấp 2018)

Kiến thức môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những nền tản cơ bản của những người muốn tìm hiểu sâu về Công nghệ thông tin đặc biệt đối với việc lập trình để giải quyết các bài toán trên máy tính điện tử. Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình, đúng như câu nói nổi tiếng của Niklaus Wirth: Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật (Programs = Data Structures + Algorithms) Nắm vững các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật là cơ sở để người học tiếp cận với việc thiết kế và xây dựng phần mềm cũng như sử dụng các công cụ lập trình hiện đại. Cấu trúc dữ liệu có thể được xem như là 1 phương pháp lưu trữ dữ liệu trong máy tính nhằm sử dụng một cách có hiệu quả các dữ liệu này. Và để sử dụng các dữ liệu một cách hiệu quả thì cần phải có các thuật toán áp dụng trên các dữ liệu đó. Do vậy, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là 2 yếu tố không thể tách rời và có những liên quan chặt chẽ với nhau. Việc lựa chọn một cấu trúc dữ liệu có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn áp dụng giải thuật nào.

" alt="Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Cao đẳng 2018)

Kiến thức môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những nền tản cơ bản của những người muốn tìm hiểu sâu về Công nghệ thông tin đặc biệt đối với việc lập trình để giải quyết các bài toán trên máy tính điện tử. Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình, đúng như câu nói nổi tiếng của Niklaus Wirth: Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật (Programs = Data Structures + Algorithms) Nắm vững các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật là cơ sở để người học tiếp cận với việc thiết kế và xây dựng phần mềm cũng như sử dụng các công cụ lập trình hiện đại. Cấu trúc dữ liệu có thể được xem như là 1 phương pháp lưu trữ dữ liệu trong máy tính nhằm sử dụng một cách có hiệu quả các dữ liệu này. Và để sử dụng các dữ liệu một cách hiệu quả thì cần phải có các thuật toán áp dụng trên các dữ liệu đó. Do vậy, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là 2 yếu tố không thể tách rời và có những liên quan chặt chẽ với nhau. Việc lựa chọn một cấu trúc dữ liệu có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn áp dụng giải thuật nào.

" alt="Giáo trình Lập trình cơ bản (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Lập trình cơ bản (Trung cấp 2018)

Tài liệu tham khảo [1].Lập trình cơ bản cấu trúc lựa chọn [2]. Lập trình C từ cơ bản đến nâng cao [3]. Giáo trình Kỹ thuật lập trình [4]. Giáo trình Lập trình cơ bản [2]. Nhập môn Lập trình ngôn ngữ C  

" alt="Giáo trình Lập trình cơ bản (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Lập trình cơ bản (Cao đẳng 2018)

Tài liệu tham khảo [1].Lập trình cơ bản cấu trúc lựa chọn [2]. Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao [3]. Giáo trình Kỹ thuật lập trình [4]. Giáo trình Lập trình cơ bản [2]. Nhập môn Lập trình ngôn ngữ C  

" alt="Giáo trình Mạng máy tính (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Mạng máy tính (Cao đẳng 2018)

Sự ra đời của mạng máy tính đã mang lại giá trị thực tiễn vô cùng to lớn cho nhân loại. Nó giúp các thông tin quan trọng được chuyển tải, khai thác, xử lý kịp thời, trung thực và chính xác. Với sự xuất hiện của mạng máy tính, khoảng cách về địa lý, không gian và thời gian như được thu hẹp lại. Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, sinh viên bước đầu nghiên cứu và tìm hiểu về các khái niệm, quy tắc xử lý, truyền dẫn dữ liệu trên hệ thống mạng máy tính, các mô hình tham chiếu, giao thức và kiến trúc mạng cơ bản, đồng thời giúp cho sinh viên có một tài liệu học tập, rèn luyện về mạng máy tính tạo nền tảng vững chắc cho các môn học tiếp theo.

" alt="Giáo trình Mạng máy tính (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Mạng máy tính (Trung cấp 2018)

Sự ra đời của mạng máy tính đã mang lại giá trị thực tiễn vô cùng to lớn cho nhân loại. Nó giúp các thông tin quan trọng được chuyển tải, khai thác, xử lý kịp thời, trung thực và chính xác. Với sự xuất hiện của mạng máy tính, khoảng cách về địa lý, không gian và thời gian như được thu hẹp lại. Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, sinh viên bước đầu nghiên cứu và tìm hiểu về các khái niệm, quy tắc xử lý, truyền dẫn dữ liệu trên hệ thống mạng máy tính, các mô hình tham chiếu, giao thức và kiến trúc mạng cơ bản, đồng thời giúp cho sinh viên có một tài liệu học tập, rèn luyện về mạng máy tính tạo nền tảng vững chắc cho các môn học tiếp theo.

Giáo trình Lắp ráp và bảo trì máy tính (Trung cấp 2018)

Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực Công nghệ thông tin nói chung và ngành Công nghệ thông tin (UDPM) ở Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể. Chương trình dạy nghề Công nghệ thông tin (UDPM) đã được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phần kỹ năng nghề được kết cấu theo các mô đun môn học. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình theo các mô đun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay.

" alt="Giáo trình Lắp ráp và bảo trì máy tính (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Lắp ráp và bảo trì máy tính (Cao đẳng 2018)

Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực Công nghệ thông tin nói chung và ngành Công nghệ thông tin (UDPM) ở Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể. Chương trình dạy nghề Công nghệ thông tin (UDPM) đã được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phần kỹ năng nghề được kết cấu theo các mô đun môn học. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình theo các mô đun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay.

" alt="Giáo trình Bảng tính Excel (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Bảng tính Excel (Trung cấp 2018)

Môn Bảng tính Excel trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng các ứng dụng Mirosoft office Excel cũng như việc sử dụng bảng tính Excel trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này. Giáo trình Bảng tính Excel được biên soạn theo chương đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Mirosoft office Excel.

" alt="Giáo trình Bảng tính Excel (Cao đẳng 2018)">  
Giáo trình Bảng tính Excel (Cao đẳng 2018)

Môn Bảng tính Excel trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng các ứng dụng Mirosoft office Excel cũng như việc sử dụng bảng tính Excel trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này. Giáo trình Bảng tính Excel được biên soạn theo chương đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Mục đích biên soạn giáo trình nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Mirosoft office Excel.

" alt="Giáo trình Tin học văn phòng (Trung cấp 2018)">  
Giáo trình Tin học văn phòng (Trung cấp 2018)

Xã hội ngày càng phát triển nhanh chóng đi cùng sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc thành thạo các kỹ năng tin học đang được nước ta ngày càng chú trọng nhằm nâng cao cơ hội học hỏi và hội nhập với thế giới. Mức độ cần thiết của Tin học là rất cao, dễ dàng nhận thấy điều này qua những mối liên hệ mật thiết của THVP với Giáo dục, công việc và đời sống. Trong Giáo trình Tin học văn phòng này trình bày qua hai bài Word và PowerPoint. Microsoft Word, còn được biết đến với tên khác là Winword, là một chương trình soạn thảo văn bản phổ biển hiện nay của công ty phần mềm nổi tiếng Microsoft. Nó cho phép người dùng làm việc với văn bản thô (text), các hiệu ứng như phông chữ, màu sắc, cùng với hình ảnh đồ họa (graphics) và nhiều hiệu ứng đa phương tiện (multimedia) khác như âm thanh, video khiến cho việc soạn thảo văn bản được thuận tiện hơn. Ngoài ra cũng có các công cụ như kiểm tra chính tả, ngữ pháp của nhiều ngôn ngữ khác nhau để hỗ trợ người sử dụng. PowerPoint có rất nhiều tính năng, cung cấp sự linh hoạt và khả năng để tạo ra một bài thuyết trình chuyên nghiệp. Một trong những tính năng cung cấp khả năng để tạo ra một bài thuyết trình bao gồm âm nhạc được chơi trong suốt toàn bộ bài thuyết trình hay hiệu ứng âm thanh cho các slide cụ thể. Thêm các tập tin âm thanh, trình bày có thể được thiết kế để chạy, giống như một bộ phim. PowerPoint cho phép người sử dụng ghi lại các trình chiếu với bài tường thuật và một con trỏ. Xin chân thành cảm ơn Tổ bộ môn, Khoa CNTT, Phòng Đào tạo, BGH và các Chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến cho giáo trình này. Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Xin nhận được những đóng góp ý kiến từ các bạn đồng nghiệp và các bạn đọc để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn.

Các đơn vị liên kết