Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

c. Tài liệu tham khảo

12

Tài liệu tham khảo nghề Bảo trì sửa chữa máy công cụ

" alt="Từ điển cơ điện tử ứng dụng Anh – Việt (Phần 2)">  
Từ điển cơ điện tử ứng dụng Anh – Việt (Phần 2)
" alt="Từ điển cơ điện tử ứng dụng Anh – Việt (Phần 1)">  
" alt="English Grammar in Use (Raymond Murphy)">  
English Grammar in Use (Raymond Murphy)
" alt="Giáo trình Anh văn (TC) – Talk Time (Student book 1)">  
" alt="Dictionary of Engineering (Second Edition)">  
Dictionary of Engineering (Second Edition)
" alt="A practical english grammar (A. J Thomson – A.V Martinet)">  
A practical english grammar (A. J Thomson – A.V Martinet)
" alt="Giáo trình Quản lý Bảo trì (Lê Văn Hiếu)">  
Giáo trình Quản lý Bảo trì (Lê Văn Hiếu)
" alt="Giáo trình cơ khí: Trang bị công nghệ">  
" alt="Giáo trình Bảo trì bảo dưỡng máy công nghiệp">  
Giáo trình Bảo trì bảo dưỡng máy công nghiệp
" alt="Kỹ thuật Gò cơ bản (Dự án JICA – HIC)">  
" alt="Giáo trình Hàn cơ bản">  
Giáo trình Hàn cơ bản
" alt="Giáo trình Hàn Module 22: Hàn thép cacbon trung bình và thép cacbon cao.">  

Các đơn vị liên kết