Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

a. Mô đun/môn học cơ sở

12

Mô đun/môn học cơ sở nghề Kỹ thuật chế biến món ăn

" alt="Giáo trình Môn học:Giao tiếp trong kinh doanh Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng">  
Giáo trình Môn học:Giao tiếp trong kinh doanh Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Tâm lý học kinh doanh du lịch 3. Giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch (PTS Trần Văn Đính ) (Phần 2) 2. Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (ThS. Chu Văn Đức) 4. Giáo trình tâm lý du …

" alt="Giáo trình Môn học: Tổng quan du lịch Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng">  
Giáo trình Môn học: Tổng quan du lịch Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình tổng quan du lịch (Sở GDĐT Hà Nội) 4. Giáo trình Tổng quan du lịch (TS. Ngô Thị Diệu An) 2. Địa lý Du lịch (PTS. Nguyễn Minh Tuệ) 5.1 Giáo trình Tổng quan du lịch (PGS TS. Lê Anh Tuấn) (Phần 1) 3.1 Giáo trình Nghiệp vụ …

" alt="Giáo trình Môn học: Giao tiếp trong kinh doanh Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Môn học: Giao tiếp trong kinh doanh Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Tâm lý học kinh doanh du lịch 3. Giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch (PTS Trần Văn Đính ) (Phần 2) 2. Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (ThS. Chu Văn Đức) 4. Giáo trình tâm lý du …

" alt="Giáo trình Môn học: Tổng quan du lịch Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Môn học: Tổng quan du lịch Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình tổng quan du lịch (Sở GDĐT Hà Nội) 4. Giáo trình Tổng quan du lịch (TS. Ngô Thị Diệu An) 2. Địa lý Du lịch (PTS. Nguyễn Minh Tuệ) 5.1 Giáo trình Tổng quan du lịch (PGS TS. Lê Anh Tuấn) (Phần 1) 3.1 Giáo trình Nghiệp vụ …

" alt="Giáo trình Môn học: Giao tiếp trong kinh doanh Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng">  
Giáo trình Môn học: Giao tiếp trong kinh doanh Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Tâm lý học kinh doanh du lịch 3. Giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch (PTS Trần Văn Đính ) (Phần 2) 2. Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (ThS. Chu Văn Đức) 4. Giáo trình tâm lý du …

" alt="Giáo trình Môn học: Tổng quan du lịch Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng">  
Giáo trình Môn học: Tổng quan du lịch Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình tổng quan du lịch (Sở GDĐT Hà Nội) 4. Giáo trình Tổng quan du lịch (TS. Ngô Thị Diệu An) 2. Địa lý Du lịch (PTS. Nguyễn Minh Tuệ) 5.1 Giáo trình Tổng quan du lịch (PGS TS. Lê Anh Tuấn) (Phần 1) 3.1 Giáo trình Nghiệp vụ …

Các đơn vị liên kết