Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

b. Mô đun/môn học chuyên ngành

12

b. Mô đun/môn học chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

" alt="Giáo trình Mô đun: Thực hành chế biến món ăn chính Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Sơ cấp">  
Giáo trình Mô đun: Thực hành chế biến món ăn chính Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Sơ cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 4. Giáo trình thực hành chế biến món ăn (Nguyễn Thị Tuyết) 2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn âu 5. 555 món ăn Việt Nam kỹ thuật …

" alt="Giáo trình Mô đun: Thực hành chế biến món ăn khai vị Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Sơ cấp">  
Giáo trình Mô đun: Thực hành chế biến món ăn khai vị Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Sơ cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình thực hành chế biến món ăn (Nguyễn Thị Tuyết) 4. Kỹ thuật nấu ăn toàn tập (Triệu Thị Chơi) 2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn âu 5. 555 món ăn Việt Nam kỹ thuật chế biến và giá trị dinh …

" alt="Giáo trình Mô đun: Thực hành cắt thái Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Sơ cấp">  
Giáo trình Mô đun: Thực hành cắt thái Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Sơ cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 4. Giáo trình thực hành chế biến món ăn (Nguyễn Thị Tuyết) 2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn âu 5. 555 món ăn Việt Nam kỹ thuật …

" alt="Giáo trình Mô đun: Tổ chức sự kiện Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng">  
Giáo trình Mô đun: Tổ chức sự kiện Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1.1. Giáo trình Tổ chức sự kiện (PGS TS. Lưu Văn Nghiêm) (Phần 1) 4. Giáo trình Tâm lý học kinh doanh du lịch 1.2. Giáo trình Tổ chức sự kiện (PGS TS. Lưu Văn Nghiêm) (Phần 2) 5. Giáo trình Tổng quan du lịch (PGS TS. Lê Anh Tuấn) 3. …

" alt="Giáo trình Mô đun: Nghiệp vụ chế biến món ăn 4 Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng">  
Giáo trình Mô đun: Nghiệp vụ chế biến món ăn 4 Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình thực hành chế biến món ăn (Nguyễn Thị Tuyết) 4. Kỹ thuật nấu ăn toàn tập (Triệu Thị Chơi) 2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn âu 5. 555 món ăn Việt Nam kỹ thuật chế biến và giá trị dinh …

" alt="Giáo trình Mô đun: Nghiệp vụ chế biến món ăn 3 Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng">  
Giáo trình Mô đun: Nghiệp vụ chế biến món ăn 3 Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình thực hành chế biến món ăn (Nguyễn Thị Tuyết) 4. Kỹ thuật nấu ăn toàn tập (Triệu Thị Chơi) 2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn âu 5. 555 món ăn Việt Nam kỹ thuật chế biến và giá trị dinh …

" alt="Giáo trình Mô đun: Nghiệp vụ chế biến món ăn 2 Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng">  
Giáo trình Mô đun: Nghiệp vụ chế biến món ăn 2 Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 4. Giáo trình thực hành chế biến món ăn (Nguyễn Thị Tuyết) 2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn âu 5. 555 món ăn Việt Nam kỹ thuật …

" alt="Giáo trình Mô đun: Nghiệp vụ chế biến món ăn 1 Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng">  
Giáo trình Mô đun: Nghiệp vụ chế biến món ăn 1 Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 4. Giáo trình thực hành chế biến món ăn (Nguyễn Thị Tuyết) 2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn âu 5. 555 món ăn Việt Nam kỹ thuật …

" alt="Giáo trình Mô đun: Nghiệp vụ nhà hàng Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng">  
Giáo trình Mô đun: Nghiệp vụ nhà hàng Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Công nghệ phục vụ trong Khách sạn – Nhà hàng (PGS TS. Nguyễn Văn Đính) 4. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam nghiệp vụ nhà hàng 2. Tổ chức kinh doanh nhà hàng (PGS TS. Trịnh Xuân Dũng) 5.1 Giáo trình lý thuyết kỹ thuật …

" alt="Giáo trình Mô đun: Kiểm soát giá vốn Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng">  
Giáo trình Mô đun: Kiểm soát giá vốn Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Quản trị kinh doanh nhà hàng (Nguyễn Hữu Thắng) (Tập 1) 4. Quản trị tài chính (TS. Nguyễn Văn Thuận) 2. Giáo trình Quản trị kinh doanh nhà hàng (Nguyễn Hữu Thắng) (Tập 2) 5. Food and beverave cost control 3.1 Giáo trình Quản trị kinh doanh khách …

" alt="Giáo trình Môn học: Quản trị tác nghiệp Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng">  
Giáo trình Môn học: Quản trị tác nghiệp Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Cao đẳng

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn (TS. Nguyễn Văn Mạnh)(Phần 1) 3.2 Giáo trình tổ chức kinh doanh nhà hàng (PGS TS. Trịnh Xuân Dũng) (Phần 2) 2. Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn (TS. Nguyễn Văn Mạnh)(Phần 2) 4.1 Giáo trình Tổ chức sự kiện …

" alt="Giáo trình Mô đun: Nghiệp vụ chế biến món ăn 2 Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Trung cấp">  
Giáo trình Mô đun: Nghiệp vụ chế biến món ăn 2 Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Trình độ: Trung cấp

Tài liệu tham khảo: 1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 4. Giáo trình thực hành chế biến món ăn (Nguyễn Thị Tuyết) 2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn âu 5. 555 món ăn Việt Nam kỹ thuật …

Các đơn vị liên kết