Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

a. Mô đun/môn học cơ sở

12

Mô đun/môn học cơ sở Quản trị doanh nghiệp

" alt="Luật Kinh tế (MH07_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)">  
Luật Kinh tế (MH07_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Bộ luật Dân sự (Luật số: 91/2015/QH13 ngày 23/11/2015-Quốc hội khoá XIII) 2. Luật Đầu tư (Luật số: 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020-Quốc hội khoá XIV) 3. Luật Doanh nghiệp (Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020-Quốc hội khoá XIV) 4. Luật Thương mại (Luật số: 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005-Quốc hội khoá XI) 5. Luật …

" alt="Quản trị học (MH12_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Quản trị học (MH12_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Đề cương bài giảng Quản trị học_Nguyễn Hữu Quyền_Trường ĐH Công nghiệp TpHCM 2. Tài liệu học tập Quản trị học_Trần Mạnh Hùng_UNETI 3. Giáo trình Quản trị học_Trường Đại học Thương mại 4. Quản trị học_Trương Quang Dũng_Trường Đại học Kinh tế Tài chính 5. Giáo trình Tổng quan …

" alt="Nguyên lý kế toán (MH10_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Nguyên lý kế toán (MH10_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam_Bộ Tài chính ban hành từ 2001 đến 2005. 3. Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 ban hành về việc Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Slide Bài giảng Nguyên lý Kế toán_Phạm Minh Trang 4. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày …

" alt="Kinh tế vi mô (MH09_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Kinh tế vi mô (MH09_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Kinh tế vi mô_Phí Mạnh Hồng (Trường ĐH Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội). 4. Giáo trình Kinh tế vi mô_Trần Thuý Lan (Sở GD7ĐT Hà Nội). 2. Giáo trình Kinh tế vi mô_Trần Bảo Lâm (Trường ĐH Kinh tế TpHCM) 5. Kinh tế học_Tập …

" alt="Luật Kinh tế (MH07_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Luật Kinh tế (MH07_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Bộ luật Dân sự (Luật số: 91/2015/QH13 ngày 23/11/2015-Quốc hội khoá XIII) 3. Luật Doanh nghiệp (Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014-Quốc hội khoá XIII) 3. Luật Doanh nghiệp (Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014-Quốc hội khoá XIII) 4. Luật Thương mại (Luật số: 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005-Quốc hội khoá XI) 5. Silde …

" alt="5S-Cải tiến (MD14_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)">  
5S-Cải tiến (MD14_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″_Tổng cục Đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. 4. Slide hướng dẫn thực hành 5S_Hồ Minh Hương. 2. Hướng dẫn thực hành phương pháp …

" alt="Thị trường chứng khoán (MH31_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)">  
Thị trường chứng khoán (MH31_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Luật Chứng khoán (54/2019/QH14 ngày 26/11/2019) của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam. 3. Thông tư 120 năm 2020 của Bộ tài chính về việc Giao dịch Cổ phiếu…… 2. Slide bài giảng môn học Thị trường chứng khoán. 4. Thông tư 121 năm 2020 của Bộ tài chính về …

" alt="Soạn thảo văn bản (MH30_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)">  
Soạn thảo văn bản (MH30_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)

Tài liệu tham khảo: [1] Giáo trình Soạn thảo văn bản, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Bộ Công thương, 2019. [4] Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Thủ tường Chính phủ, ban hành ngày 15/02/2020 về công tác văn thư. [2] Nguyễn Đăng Dung, Hướng dẫn soạn thảo văn bản thủ tục …

" alt="Bảo hiểm xã hội (MH26_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)">  
Bảo hiểm xã hội (MH26_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Slide bài giảng Bảo hiểm thất nghiệp. 2. Luật Việc làm (Số 38/2013/QH13 do Quốc hội khoá 13 ban hành và thông qua ngày 26/11/2013) 3. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/03/2015 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc …

" alt="Marketing căn bản (MH11_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)">  
Marketing căn bản (MH11_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Slide Bài giảng Marketing căn bản. 2. Giáo trình môn học Marketing_Trường CĐ KTKT TpHCM 3. Giáo trình marketing căn bản_Đinh Tiến Minh (file cứng lưu tại Khoa) 4. Marketing 3.0_Philip Kotler (file cứng lưu tại Khoa) 5. Nghiên cứu marketing_Dương Hữu hạnh (file cứng lưu tại Khoa)

" alt="Quản trị học (MH12_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)">  
Quản trị học (MH12_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)

Tài liệu tham khảo: [1] Nguyễn Hữu Quyền, Đề cương bài giảng Quản trị học, Trường Đại học Công nghiệp TpHCM, 2010. [4] Trương Quang Dũng, Giáo trình Quản trị học, Trường Đại học Kinh tế Tài chính, 2015. [2] Trần Mạnh Hùng, Giáo trình Quản trị học, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật …

" alt="Kinh tế vi mô (MH09_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)">  
Kinh tế vi mô (MH09_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2021)

Tài liệu tham khảo: [1] Trần Thị Hòa, Giáo trình Kinh tế vi mô, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội, 2006. [4] Lê Bảo Lâm, Kinh tế vi mô, Trường ĐH Kinh tế TpHCM, NXB Tổng hợp TpHCM, 2011. [2] Phí Mạnh Hồng, Kinh tế vi mô (Microeconomic), Trường ĐH Kinh …

Các đơn vị liên kết