Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

b. Mô đun/môn học chuyên ngành

12

b. Mô đun/môn học chuyên ngành (QTKS)

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN 2 NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN 2 NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 4. Giáo trình thực hành chế biến món ăn (Nguyễn Thị Tuyết) 2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn âu 5. 555 món ăn Việt Nam kỹ thuật …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN 1 NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN 1 NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 4. Giáo trình thực hành chế biến món ăn (Nguyễn Thị Tuyết) 2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn âu 5. 555 món ăn Việt Nam kỹ thuật …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Quản trị nguồn nhân lực (TLTK_Quản trị nguồn nhân lực_Trần Kim Dung) 4. Quản trị nguồn nhân lực (TS. Hà Văn Hội) 2.1 Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn (TS. Nguyễn Văn Mạnh) (Phần 1) 5.1 Giáo trình Quản trị kinh doanh nhà hàng (Nguyễn Hữu Thắng) (Tập …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Công nghệ phục vụ trong Khách sạn – Nhà hàng (PGS TS. Nguyễn Văn Đính) 4. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam nghiệp vụ nhà hàng 2. Tổ chức kinh doanh nhà hàng (PGS TS. Trịnh Xuân Dũng) 5.1 Giáo trình lý thuyết kỹ thuật …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BUỒNG KHÁCH SẠN NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BUỒNG KHÁCH SẠN NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình nghiệp vụ phục vụ buồng 4. Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn 2. Nghiệp vụ an ninh khách sạn 5. Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam-Phục vụ buồng 3. Nghiệp vụ phục vụ buồng 

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ LỄ TÂN NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ LỄ TÂN NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình nghiệp vụ lễ tân 4. Nghiệp vụ an ninh khách sạn 2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam-Nghiệp vụ lễ tân 5. Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam-Quản lý khách sạn 3. Hotel Front Office Management 

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: KIỂM SOÁT GIÁ VỐN NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: KIỂM SOÁT GIÁ VỐN NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Quản trị kinh doanh nhà hàng (Nguyễn Hữu Thắng) (Tập 1) 4. Quản trị tài chính (TS. Nguyễn Văn Thuận) 2. Giáo trình Quản trị kinh doanh nhà hàng (Nguyễn Hữu Thắng) (Tập 2) 5. Food and beverave cost control 3.1 Giáo trình Quản trị kinh doanh khách …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN 2 NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN 2 NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 4. Giáo trình thực hành chế biến món ăn (Nguyễn Thị Tuyết) 2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn âu 5. 555 món ăn Việt Nam kỹ thuật …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN 1 NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN 1 NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 4. Giáo trình thực hành chế biến món ăn (Nguyễn Thị Tuyết) 2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Việt Nam Kỹ thuật chế biến món ăn âu 5. 555 món ăn Việt Nam kỹ thuật …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Công nghệ phục vụ trong Khách sạn – Nhà hàng (PGS TS. Nguyễn Văn Đính) 4. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam nghiệp vụ nhà hàng 2. Tổ chức kinh doanh nhà hàng (PGS TS. Trịnh Xuân Dũng) 5.1 Giáo trình lý thuyết kỹ thuật …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DU LỊCH – KHÁCH SẠN NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DU LỊCH – KHÁCH SẠN NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021

Tài liệu tham khảo: 1.1 Giáo trình Quản trị kinh doanh nhà hàng (Nguyễn Hữu Thắng) (Tập 1) 2.2 Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn (TS. Nguyễn Văn Mạnh) (Phần 2) 1.2 Giáo trình Quản trị kinh doanh nhà hàng (Nguyễn Hữu Thắng) (Tập 2) 3. Food and beverave cost control 2.1 Giáo …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021

Tài liệu tham khảo: 1.1. Giáo trình Tổ chức sự kiện (PGS TS. Lưu Văn Nghiêm) (Phần 1) 4. Giáo trình Tâm lý học kinh doanh du lịch 1.2. Giáo trình Tổ chức sự kiện (PGS TS. Lưu Văn Nghiêm) (Phần 2) 5. Giáo trình Tổng quan du lịch (PGS TS. Lê Anh Tuấn) 3. …

Các đơn vị liên kết