Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Tài liệu tham khảo khác

12
" alt="Kaizen">  
Kaizen
" alt="S3, S4 & S5">  
S3, S4 & S5
" alt="S1 & S2">  
S1 & S2
" alt="Tư duy sản xuất tinh gọn">  
Tư duy sản xuất tinh gọn
" alt="Tài liệu tham khảo hoạt động giảng dạy và đánh giá">  
Tài liệu tham khảo hoạt động giảng dạy và đánh giá
" alt="Tổng hợp tài liệu tập huấn STEM của Bộ Giáo dục và Đào tạo">  
Tổng hợp tài liệu tập huấn STEM của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Giáo dục STEM
  • Tác giả:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 740 lượt xem

Vì lý do tài liệu kích thước lớn và nhiều file nén nên bạn có thể tải trọn bộ tài liệu tại địa chỉnh liên kết sau: https://drive.google.com/file/d/15kMfdCTmZ46-N3kw1ph9nk5RBse1p0mh/view

" alt="Kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá theo hình thức trắc nghiệm (file pptx)">  
" alt="Kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá theo hình thức trắc nghiệm (file PDF)">  

Các đơn vị liên kết