Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

b. Mô đun/môn học chuyên ngành

12

Mô đun/môn học chuyên ngành may thời trang

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình – Anh văn chuyên ngành (1) 4. Giáo trinh TK – Tiếng anh chuyên ngành may 2. Giáo trình – Anh văn chuyên ngành (2) 5. Giáo trinh TK – Tiếng anh chuyên ngành Dệt và may ( NBS Quang Hùng) 3. Patternmaking for fashion design 

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: MAY ÁO VESTON NỮ HAI LỚP NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: MAY ÁO VESTON NỮ HAI LỚP NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Công nghệ may (TS. Trần Thủy Bình) 4. Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn) 2. Hệ thống bài tập Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn) 5. Giáo trình – Hệ thống bài tập TK trang phục 4 ( Võ Phước Tấn) 3. Giáo trình …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: MAY VÁY, ÁO LIỀN VÁY NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: MAY VÁY, ÁO LIỀN VÁY NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình thiết kế trang phục 2 (Võ Phước Tấn) 4. Giáo trình – Thiết kế chân váy, áo liền váy – Cao Bích Thủy ( phần 2) 2. Giáo trình thiết kế trang phục 3 (Võ Phước Tấn) 5. Giáo trình công nghệ may (TS. Trần Thủy Bình) 3. …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 4 NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 4 NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Công nghệ may (TS. Trần Thủy Bình) 4. Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn) 2. Hệ thống bài tập Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn) 5. Giáo trình – Hệ thống bài tập TK trang phục 4 ( Võ Phước Tấn) 3. Giáo trình …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: ĐỒ HỌA TRANG PHỤC NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: ĐỒ HỌA TRANG PHỤC NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình: Coreldarw 12 phần 1 (Nguyễn Phú Quảng) 5. Giáo trình: Mỹ thuật trang phục (TS. Trần Thủy Bình) 2. Giáo trình: Coreldarw 12 phần 2 (Nguyễn Phú Quảng) 6. GIÁO TRÌNH VẼ MỸ THUẬT 1 VẼ BÚT SẮT (TRẦN VĂN TÂM) 3. Giáo trình: Coreldarw 12 phần 3 …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHỀ: MAY THÒI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHỀ: MAY THÒI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Kiểm tra chất lượng sản phẩm may (Trần Thanh Hương) 4. CƠ SỞ SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP (ThS. TRẦN THANH HƯƠNG)  2. Giáo trình Công nghệ may 5 phần 1 (TS. Võ Phước Tấn) 5. Công nghệ may (TS. Lê Thị Kiều Liên ) 3. Giáo trình …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: MAY CÁC SẢN PHẨM NÂNG CAO NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: MAY CÁC SẢN PHẨM NÂNG CAO NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Công nghệ may (TS. Trần Thủy Bình) 4. Giáo trình: Thiết kế quần áo bảo hộ lao động (ThS. Trần Thị Thiêu) 2. Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn) 5. Giáo trình: Thiết kế quần áo bảo hộ lao động phần 2 (ThS. Trần Thị Thiêu) …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: CẮT MAY THỜI TRANG ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: CẮT MAY THỜI TRANG ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Công nghệ may 1 (TS. Võ Phước Tấn) 4. Giáo trình thiết kế trang phục 3 (TS. Võ Phước Tấn) 2. Giáo trình công nghệ may (TS. Trần Thủy Bình 5. Giáo trình – Thiết kế thời trang căn bản_file cứng (Đh.Sư phạm kỹ thuật)(Lưu tại khoa) 3. …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Công nghệ may (TS. Trần Thủy Bình) 4. Giáo trình: Thiết kế quần áo bảo hộ lao động (ThS. Trần Thị Thiêu) 2. Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn) 5. Giáo trình: Thiết kế quần áo bảo hộ lao động phần 2 (ThS. Trần Thị Thiêu) …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THIẾT KẾ MẪU CÔNG NGHIỆP NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THIẾT KẾ MẪU CÔNG NGHIỆP NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Kiểm tra chất lượng sản phẩm may (Trần Thanh Hương) 4. CƠ SỞ SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP (ThS. TRẦN THANH HƯƠNG)  2. Giáo trình Công nghệ may 5 phần 1 (TS. Võ Phước Tấn) 5. Công nghệ may (TS. Lê Thị Kiều Liên ) 3. Giáo trình …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: MAY ÁO VESTON NỮ MỘT LỚP NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: MAY ÁO VESTON NỮ MỘT LỚP NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Công nghệ may (TS. Trần Thủy Bình) 4. Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn) 2. Hệ thống bài tập Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn) 5. Giáo trình – Hệ thống bài tập TK trang phục 4 ( Võ Phước Tấn) 3. Giáo trình …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 5 NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 5 NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Kiểm tra chất lượng sản phẩm may (Trần Thanh Hương) 4. CƠ SỞ SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP (ThS. TRẦN THANH HƯƠNG)  2. Giáo trình Công nghệ may 5 phần 1 (TS. Võ Phước Tấn) 5. Công nghệ may (TS. Lê Thị Kiều Liên ) 3. Giáo trình …

Các đơn vị liên kết