Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

C. Giáo trình tham khảo

12

Giáo trình tham khảo nghề May thời trang

" alt="Giáo trinh TK – Tiếng anh chuyên ngành Dệt và may ( NBS Quang Hùng)">  
Giáo trinh TK – Tiếng anh chuyên ngành Dệt và may ( NBS Quang Hùng)
" alt="Giáo trinh TK – Tiếng anh chuyên ngành may">  
" alt="VẬT LIỆU DỆT TEXTILE MATERIAL">  
VẬT LIỆU DỆT TEXTILE MATERIAL
" alt="Giáo trinh TK – Vật liệu may – Xơ và sợi (GV – Huỳnh Văn Trí )">  
Giáo trinh TK – Vật liệu may – Xơ và sợi (GV – Huỳnh Văn Trí )
" alt="Giáo trình may thời trang vật liệu may">  
Giáo trình may thời trang vật liệu may
" alt="Patternmaking for fashion design">  
Patternmaking for fashion design
" alt="Giáo trình – Anh văn chuyên ngành (2)">  
" alt="Giáo trình – Anh văn chuyên ngành (1)">  
" alt="M- Helen Joseph-Armstrong Patternmaking for Fashion Design, 5th Edition">  
" alt="METRIC PATTERN CUTTING">  
METRIC PATTERN CUTTING
" alt="Smart fibres, fabrics and clothing (Edited by Xiaoming Tao)">  
Smart fibres, fabrics and clothing (Edited by Xiaoming Tao)
" alt="Giáo trình – Hệ thống bài tập TK trang phục 4 ( Võ Phước Tấn)">  
Giáo trình – Hệ thống bài tập TK trang phục 4 ( Võ Phước Tấn)

Các đơn vị liên kết