Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Ngoại ngữ

12
" alt="Ngân hàng các cấu trúc tiếng anh thông dụng">  
Ngân hàng các cấu trúc tiếng anh thông dụng
  • Môn Chung
  • Tác giả:Nhóm tác giả
  • 593 lượt xem
" alt="Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh – Việt">  
Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh – Việt
  • Môn Chung
  • Tác giả:Tổng hợp
  • 555 lượt xem
" alt="Tuyển tập Thành ngữ Tục ngữ Ca dao Việt-Anh thông dụng">  
Tuyển tập Thành ngữ Tục ngữ Ca dao Việt-Anh thông dụng
  • Môn Chung
  • Tác giả:Nguyễn Đình Hùng
  • 636 lượt xem

Hiện nay, trong mảng nghiên cứu biên soạn thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh mới chỉ có các sách Anh - Việt là tương đối phong phú.........

Các đơn vị liên kết