Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

a. Mô đun/môn học cơ sở

12

a. Mô đun/môn học cơ sở (KTKT)

" alt="Luật Kinh tế (HP07_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp)">  
Luật Kinh tế (HP07_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp)

Tài liệu tham khảo: 1. Bộ luật Dân sự (Luật số: 91/2015/QH13 ngày 23/11/2015-Quốc hội khoá XIII) 3. Luật Doanh nghiệp (Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020-Quốc hội khoá XIV) 2. Luật Đầu tư (Luật số: 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020-Quốc hội khoá XIV) 4. Luật Thương mại (Luật số: 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005-Quốc hội khoá XI)

Các đơn vị liên kết