Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

a. Mô đun/môn học cơ sở

12

a. Mô đun/môn học cơ sở (KTKT)

" alt="Soạn thảo văn bản (MH08_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)">  
Soạn thảo văn bản (MH08_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Hướng dẫn Soạn thảo văn bản – Tập 1_Nguyễn Đăng Dung_1994. 4. Slide Bài giảng Kỹ thuật STVB Hành chính nhà nước. 2. Hướng dẫn Soạn thảo văn bản – Tập 2_Nguyễn Đăng Dung_1994. 5. Slide Bài giảng Kỹ thuật STVB. 3. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ …

" alt="Luật Kinh tế (MH07_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)">  
Luật Kinh tế (MH07_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Bộ luật Dân sự (Luật số: 91/2015/QH13 ngày 23/11/2015-Quốc hội khoá XIII) 3. Luật Doanh nghiệp (Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014-Quốc hội khoá XIII) 2. Luật Đầu tư (Luật số: 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014-Quốc hội khoá XIII) 4. Luật Thương mại (Luật số: 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005-Quốc hội khoá XI) 5. Silde …

" alt="Soạn thảo văn bản (MH08_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)">  
Soạn thảo văn bản (MH08_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Hướng dẫn Soạn thảo văn bản – Tập 1_Nguyễn Đăng Dung_1994. 4. Slide Bài giảng Kỹ thuật STVB Hành chính nhà nước. 2. Hướng dẫn Soạn thảo văn bản – Tập 2_Nguyễn Đăng Dung_1994. 5. Slide Bài giảng Kỹ thuật STVB. 3. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ …

" alt="Luật Kinh tế (MH07_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)">  
Luật Kinh tế (MH07_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Bộ luật Dân sự (Luật số: 91/2015/QH13 ngày 23/11/2015-Quốc hội khoá XIII) 3. Luật Doanh nghiệp (Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014-Quốc hội khoá XIII) 2. Luật Đầu tư (Luật số: 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014-Quốc hội khoá XIII) 4. Luật Thương mại (Luật số: 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005-Quốc hội khoá XI) 5. Luật …

" alt="5S-Cải tiến (MH10_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)">  
5S-Cải tiến (MH10_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″_Tổng cục Đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. 4. Slide hướng dẫn thực hành 5S_Hồ Minh Hương. 2. Hướng dẫn thực hành phương pháp …

" alt="Soạn thảo văn bản (MH08_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)">  
Soạn thảo văn bản (MH08_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Hướng dẫn Soạn thảo văn bản – Tập 1_Nguyễn Đăng Dung_1994. 4. Slide Bài giảng Kỹ thuật STVB Hành chính nhà nước. 2. Hướng dẫn Soạn thảo văn bản – Tập 2_Nguyễn Đăng Dung_1994. 5. Slide Bài giảng Kỹ thuật STVB. 3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/20200 của Chính …

" alt="Luật Kinh tế (MH07_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021).">  
Luật Kinh tế (MH07_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021).

Tài liệu tham khảo: 1. Bộ Luật Dân Sự 2015 (số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017). 3. Luật Doanh nghiệp 2020 (số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021). 2. Luật Thương mại 2005 (số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày …

" alt="Quản trị doanh nghiệp (HP31_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)">  
Quản trị doanh nghiệp (HP31_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Slide bài giảng Quản trị doanh nghiệp_Nguyễn Hoàng Tiến (VNU-HCM) 4. Phan Kỳ Quan Triết, Quản trị doanh nghiệp, Trường CĐ Nghề TpHCM. 2. Hoàng Minh Đường, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 2005. 5. Slide bài giảng Quản trị …

" alt="Soạn thảo văn bản (HP08_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)">  
Soạn thảo văn bản (HP08_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Hướng dẫn Soạn thảo văn bản – Tập 1_Nguyễn Đăng Dung_1994. 4. Slide Bài giảng Kỹ thuật STVB Hành chính nhà nước. 2. Hướng dẫn Soạn thảo văn bản – Tập 2_Nguyễn Đăng Dung_1994. 5. Slide Bài giảng Kỹ thuật STVB. 3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính …

" alt="Luật Kinh tế (HP07_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)">  
Luật Kinh tế (HP07_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Bộ luật Dân sự (Luật số: 91/2015/QH13 ngày 23/11/2015-Quốc hội khoá XIII) 3. Luật Doanh nghiệp (Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020-Quốc hội khoá XIV) 2. Luật Đầu tư (Luật số: 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020-Quốc hội khoá XIV) 4. Luật Thương mại (Luật số: 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005-Quốc hội khoá XI) 5. Luật …

Các đơn vị liên kết