Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Tin học

12
" alt="Giáo trình Tin học đại cương – Trình độ Cao đẳng nghề">  
Giáo trình Tin học đại cương – Trình độ Cao đẳng nghề

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. Môn Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này. Giáo trình môn học Tin học được biên soạn dựa trên chương trình môn học tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng được ban hành bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau khi học xong môn học này, người học đạt được Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mặc dù đã cố gắng để hoàn thành giáo trình theo kế hoạch, nhưng do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nên giáo trình chắc chắn còn những khiếm khuyết. Vì vậy, nhóm biên soạn rất mong nhận được những đóng góp từ quý độc giả để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn.

" alt="Giáo trình tin học đại cương – Trình độ Trung cấp nghề">  
Giáo trình tin học đại cương – Trình độ Trung cấp nghề

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. Môn Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, giúp người học có kiến thức, kỹ năng cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này. Giáo trình môn học Tin học được biên soạn dựa trên chương trình môn học tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng được ban hành bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau khi học xong môn học này, người học đạt được một số nội dung trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mặc dù đã cố gắng để hoàn thành giáo trình theo kế hoạch, nhưng do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nên giáo trình chắc chắn còn những khiếm khuyết. Vì vậy, nhóm biên soạn rất mong nhận được những đóng góp từ quý độc giả để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn.

Các đơn vị liên kết