Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

c. Tài liệu tham khảo

12

Tài liệu tham khảo nghề Quản trị nhà hàng khách sạn

" alt="Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam-Quản lý khách sạn">  
" alt="Nghiệp vụ an ninh khách sạn">  
Nghiệp vụ an ninh khách sạn
" alt="Hotel Front Office Management">  
Hotel Front Office Management
" alt="Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam-Nghiệp vụ lễ tân">  
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam-Nghiệp vụ lễ tân
" alt="Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ lễ tân">  
Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ lễ tân
" alt="Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam-Phục vụ buồng">  
Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam-Phục vụ buồng
" alt="Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn">  
Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn
" alt="Nghiệp vụ phục vụ buồng">  
Nghiệp vụ phục vụ buồng
" alt="Nghiệp vụ an ninh khách sạn">  
Nghiệp vụ an ninh khách sạn
" alt="Giáo trình nghiệp vụ phục vụ buồng">  
Giáo trình nghiệp vụ phục vụ buồng
" alt="Quản trị nguồn nhân lực (TS. Hà Văn Hội)">  
Quản trị nguồn nhân lực (TS. Hà Văn Hội)
" alt="Giáo trình Quản trị nhân lực (ThS. Nguyễn Văn Điềm)">  
Giáo trình Quản trị nhân lực (ThS. Nguyễn Văn Điềm)

Các đơn vị liên kết