Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

b. Mô đun/môn học chuyên ngành

12

b. Mô đun/môn học chuyên ngành (QTDN)

" alt="Quản trị dự án đầu tư (MH19_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Quản trị dự án đầu tư (MH19_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

[5]     Ts. Nguyễn Quốc Duy. Chuyên đề Quản trị dự án ( Tài liệu dành cho đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ). Bộ kế hoạch đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp, 2012.

" alt="Nghiệp vụ thanh toán quốc tế (MH28_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Nghiệp vụ thanh toán quốc tế (MH28_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Incoterm 2020 by the International Chamber of Commerce (ICC) – English version. 2. Bản sửa đổi quy tắc về thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP600) 3. Giáo trình Thanh toán quốc tế, Khoa Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TpHCM (File cứng lưu tại Vp Khoa) …

" alt="Đàm phán kinh doanh (MH27_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Đàm phán kinh doanh (MH27_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: [1] Trần Khánh Hòa, Giao tiếp trong kinh doanh (nghề Quản trị nhà hàng), Tổng cục dạy nghề, 2013.  [4] Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh, NXB Thống kê, 2003.  [2] Nguyễn Xuân Thơm, Nguyễn Văn Hồng, Kỹ thuật đàm phán thương mại quốc …

" alt="Kế toán quản trị (MH26_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Kế toán quản trị (MH26_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Phạm Văn Được, Kế toán quản trị- LT&BT, NXB Thống kê (File cứng lưu tại VP Khoa). 2. Đoàn Ngọc Quế và nhóm TG, Kế toán chi phí, NXB Kinh tế TpHCM (File cứng lưu tại VP Khoa). 3.Đoàn Ngọc Quế và nhóm TG, Kế toán quản trị, NXB Kinh …

" alt="Bảo hiểm xã hội (MH25_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Bảo hiểm xã hội (MH25_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Slide bài giảng Bảo hiểm thất nghiệp. 5. Slide Bài giảng Bảo hiểm xã hội. 2. Luật Việc làm (Số 38/2013/QH13 do Quốc hội khoá 13 ban hành và thông qua ngày 26/11/2013) 6. Luật bảo hiểm xã hội (số 58/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 ban hành và thông …

" alt="Thực tập tốt nghiệp (MD24_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Thực tập tốt nghiệp (MD24_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Quản trị marketing_T1_Bộ môn Kinh tế_Trường CĐ Xây dựng TpHCM_2018. 2. Giáo trình Quản trị marketing_T2_Bộ môn Kinh tế_Trường CĐ Xây dựng TpHCM_2018. 3. Bài giảng Dự toán hoạt động SXKD trong doanh nghiệp_TT Đào tạo từ xa_Trường ĐH KTQD. 4. Giáo trình Quản trị doanh nghiệp_Trường CĐ …

" alt="Quản trị doanh nghiệp (MH23_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Quản trị doanh nghiệp (MH23_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: [1] Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2006. [4]. Hoàng Minh Đường, Nguyễn Thừa Lộc, Quản trị doanh nghiệp thương mại, tập 1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Lao động Xã hội, Hà …

" alt="Quản trị nguồn nhân lực (MH22_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Quản trị nguồn nhân lực (MH22_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: [1]. PGS.TS. Trần Kim Dung – Quản trị nguồn Nhân lực – NXB Kinh tế TP.HCM – 2015 [2]. TS. Nguyễn Hữu Thân – Tài liệu Quản trị nhân sự – 2006 [3]. Luật lao động Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội  [4]. TS. Nguyễn Thanh Hội – Đề cương Quản …

" alt="Quản trị văn phòng (MH21_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Quản trị văn phòng (MH21_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Số 77/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 19/06/2015) 3. Nguyễn Thành Độ, Giáo trình Quản trị văn phòng, 2012 2. Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật (Số 80/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 22/06/2015) 4. Thông tư 01/2011/TT-BNV …

" alt="Kế toán doanh nghiệp (MD20_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Kế toán doanh nghiệp (MD20_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Slide bài giảng Kế toán doanh nghiệp 2. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 3. Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. 4. Giáo trình Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo …

" alt="Quản trị dự án đầu tư (MH19_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Quản trị dự án đầu tư (MH19_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Quản trị dự án đầu tư_Trường Đại học Kinh tế TpHCM. 2. Giáo trình Quản trị điều hành_Hồ Tiến Dũng_NXB Lao động_2009 (File cứng lưu tại Khoa) 3. Giáo trình Quản trị dựi án đầu tư_Nguyễn Xuân Thuỷ (File cứng lưu tại Khoa) 4. Giáo trình Quản trị …

" alt="Tài chính doanh nghiệp (MH18_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)">  
Tài chính doanh nghiệp (MH18_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Trần Thị Hoà, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Đà Nẵng, 2014. 2. Phạm Thanh Bình, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ hà Nội, 2009. 3. Lưu Thị Hương, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp-Tập 1, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, …

Các đơn vị liên kết