Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

a. Mô đun/môn học cơ sở

12

Mô đun/môn học cơ sở nghề Điện Công nghiệp

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: ĐIỆN CƠ BẢN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: ĐIỆN CƠ BẢN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP_2018

Mô dun “Điện cơ bản” là một trong những mô đun chuyên ngành cơ sở thuộc nghề “Điên công nghiệp”. Mô đun này có ý nghĩa quyết định đến kỹ năng cũng như kiến thức cơ bản của người học. Sau khi học tập mô đun này, người học có đủ kiến thức để học tiếp mô đun lắp đặt điện trong nhà, mô đun lắp đặt điện ngoài trời và mô đun lắp đặt điện công nghiệp. Giáo trình “Điện cơ bản” được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề điện công nghiệp đáp ứng cho trình độ sơ cấp, giáo trình biên soạn dạng giải quyết các công việc để hình thành năng lực của người học về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức về an toàn, kỹ năng đọc bản vẽ, khí cụ điện, đo lường điện và máy điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống điều khiển. Hình thành và rèn luyện các kỹ năng sử dụng các dụng cụ điện cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện, sử dụng các đồng hồ đo điện để kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện. Giáo trình được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu học tập, tham khảo của học sinh – sinh viên. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, trung tâm dạy nghề. Tuy nhiên không thể tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: AUTOCAD NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: AUTOCAD NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018

Ngày nay máy tính hỗ trợ rất nhiều trong công việc của con người. Đặc biệt là lĩnh vực đồ họa, thiết kế. Với cấu hình mạnh, giá thành rẻ nên người sử dụng dễ dàng tiếp cận cùng với đó là các phần mềm hỗ trợ ngày càng nhiều cho người dùng. Trong đó Phần mềm Autocad là công cụ không thể thiếu hỗ trợ cho các nhân viên thiết kế, kỹ thuật, kiến trúc sư, ... ngành điện là một trong những những ngành ứng dụng phần mềm Autocad để thiết kế, vẽ mạch, ... do đó nhu cầu học cách sử dụng phần mềm Autocad ngày càng cao. Chính vì những yêu cầu đó nên Giáo trình Autocad được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Điện công nghiệp đáp ứng cho hệ trung cấp. Giáo trình cung cấp các kiến thức về phần mềm Autocad, cũng như cách sử dụng phần mềm để thiết kế, vẽ mạch điện, ... Giáo trình được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu học tập, tham khảo của học sinh – sinh viên. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, Đại học. Tuy nhiên không thể tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn.

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: 5S – AN TOÀN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: 5S – AN TOÀN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018

Xuất phát từ quan điểm “Sức khỏe và Kỹ năng lao động là tài sản quý nhất của con ngƣời và của doanh nghiệp” nên tại các phân xƣởng sản xuất, công trƣờng xây dựng... chúng ta thƣờng thấy khẩu hiệu: “AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT-SAFETY FIRST”, Tuy nhiên, đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là một quy định bắt buộc đối với mỗi ngƣời trực tiếp tham gia lao động sản xuất, đó là ý thức của bản thân để lƣờng trƣớc rủi ro, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho mình và cho ngƣời khác. Ngoài ý thức, các phƣơng tiện, dụng cụ bảo hộ lao động cũng giúp cho mọi ngƣời tự tin hoàn thành tốt công việc. Vì vậy những kiến thức, kỹ năng về lĩnh vực an toàn lao động, phòng chống cháy nổ là không thể thiếu đối với Học sinh-sinh viên (HSSV). Từ yêu cầu cấp thiết trên, Tổ tƣ vấn xây dựng chƣơng trình môn học An toàn lao động (Quyết định 124/QĐ-TCĐN ngày 25/6/2015) Trƣờng Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai (DCoHT) đã tổng hợp và biên soạn Chƣơng trình, Giáo trình An toàn lao động phục vụ công tác Đào tạo nghề tại DCoHT cũng nhƣ huấn luyện An toàn lao động tại Doanh nghiệp (DoN). Đây là tài liệu huấn luyện An toàn lao động (ATLĐ) lồng ghép 3S/5S và An toàn trong DoN, đƣợc xây dựng và biên soạn trên cơ sở chƣơng trình khung huấn luyệnAn toàn-vệ sinh lao động theo Thông tƣ số 27/2013/TT-BLĐTBXH đƣợc Bộ Lao động– Thƣơng binh và Xã hội ban hành. Trên cơ sở phân tích công việc, các tình huống thực tế trong sản xuất, kết hợp kinh nghiệm của các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy đã đƣợc tập huấn khoá huấn luyện giảng viên nguồn về công tác ATVSLĐ, huấn luyện An toàn, 3S/5S tại Osaka - Japan. Bên cạnh đó các giáo viên còn tham khảo các tài liệu huấn luyện ATVSLĐ của Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ-Cục an toàn, giáo trình an toàn điện do Tổng cục Dạy nghề ban hành, DVD 5S do Trung tâm Trao đổi nguồn lực Thái Bình Dƣơng-Nhật Bản (PREX) tài trợ từ năm 2015. Và góp ý của Dự án SCORE (ILO) tại Việt Nam cùng góp ý của giáo viên, HSSV trong năm 2017. Tài liệu này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản nhất về An toàn lao động, kết hợp với hình thành kỹ năng về An toàn và vệ sinh lao động tại các xƣởng thực hành, thực nghiệm của DCoHT. Tổ tƣ vấn xây dựng chƣơng trình môn học 5S, An toàn lao động xin chân thành cảm ơn Hội đồng biên soạn chƣơng trình, giáo trình Trƣờng Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành tài liệu này. Tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp để tài liệu đƣợc hoàn thiện hơn, đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế trong giảng dạy cũng nhƣ việc học tập của học viên đƣợc tốt hơn.

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2018

Đ n ng cao ch t ư ng đào tạo, đáp ứng yêu cầu trình độ ngoại ngữ ngày càng cao của người kỹ thuật viên điện công tác trong môi trường điện công nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời nhằm đáp ứng chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Tác giả đã biên soạn giáo trình Anh văn chuyên ngành điện gồm 07 bài với c u trúc và nội dung như sau: Unit 1: Electric Machines and Power System. Unit 2: Circuit Element. Unit 3: The Safety at Work. Unit 4: Name of Electrical Tools. Unit 5: The Electric Motor. Unit 6: Protective Devices. Unit 7: Motor Control Circuit.

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: MẠCH ĐIỆN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: MẠCH ĐIỆN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG_2018

Cùng với công cuộc đổi mới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, ngành điện công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Các hệ thống điện ngày nay ngày càng phức tạp, các thiết bị điện ngày càng tiên tiến hiện đại. Giáo trình “Mạch điện” được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề điện công nghiệp đáp ứng cho hệ cao đẳng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức cơ bản về khái niệm mạch điện, các phần tử trong mạch điện và các phương pháp giải mạch điện 1 chiều, mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha.... Trong quá trình biên soạn giáo trình này, nhóm tác giả đã tham khảo các giáo trình của các trường bạn và một số tài liệu chuyên ngành nhưng vẫn không thể tránh khỏi những thiếu xót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: AUTOCAD NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: AUTOCAD NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG_2018

Ngày nay máy tính hỗ trợ rất nhiều trong công việc của con người. Đặc biệt là lĩnh vực đồ họa, thiết kế. Với cấu hình mạnh, giá thành rẻ nên người sử dụng dễ dàng tiếp cận cùng với đó là các phần mềm hỗ trợ ngày càng nhiều cho người dùng. Trong đó Phần mềm Autocad là công cụ không thể thiếu hỗ trợ cho các nhân viên thiết kế, kỹ thuật, kiến trúc sư, ... ngành điện là một trong những những ngành ứng dụng phần mềm Autocad để thiết kế, vẽ mạch, ... do đó nhu cầu học cách sử dụng phần mềm Autocad ngày càng cao. Chính vì những yêu cầu đó nên Giáo trình Autocad được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Điện công nghiệp đáp ứng cho hệ cao đẳng. Giáo trình cung cấp các kiến thức về phần mềm Autocad, cũng như cách sử dụng phần mềm để thiết kế, vẽ mạch điện, ... Giáo trình được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu học tập, tham khảo của học sinh – sinh viên. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, Đại học. Tuy nhiên không thể tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn.

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: MẠCH ĐIỆN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: MẠCH ĐIỆN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Cùng với công cuộc đổi mới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, ngành điện công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Các hệ thống điện ngày nay ngày càng phức tạp, các thiết bị điện ngày càng tiên tiến hiện đại. Giáo trình “Mạch điện” được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề điện công nghiệp đáp ứng cho hệ cao đẳng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nội dung của giáo trình cung cấp các kiến thức cơ bản về khái niệm mạch điện, các phần tử trong mạch điện và các phương pháp giải mạch điện 1 chiều, mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha.... Trong quá trình biên soạn giáo trình này, nhóm tác giả đã tham khảo các giáo trình của các trường bạn và một số tài liệu chuyên ngành nhưng vẫn không thể tránh khỏi những thiếu xót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn.

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: AUTOCAD NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: AUTOCAD NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Ngày nay máy tính hỗ trợ rất nhiều trong công việc của con người. Đặc biệt là lĩnh vực đồ họa, thiết kế. Với cấu hình mạnh, giá thành rẻ nên người sử dụng dễ dàng tiếp cận cùng với đó là các phần mềm hỗ trợ ngày càng nhiều cho người dùng. Trong đó Phần mềm Autocad là công cụ không thể thiếu hỗ trợ cho các nhân viên thiết kế, kỹ thuật, kiến trúc sư, ... ngành điện là một trong những những ngành ứng dụng phần mềm Autocad để thiết kế, vẽ mạch, ... do đó nhu cầu học cách sử dụng phần mềm Autocad ngày càng cao. Chính vì những yêu cầu đó nên Giáo trình Autocad được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Điện công nghiệp đáp ứng cho hệ cao đẳng. Giáo trình cung cấp các kiến thức về phần mềm Autocad, cũng như cách sử dụng phần mềm để thiết kế, vẽ mạch điện, ... Giáo trình được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu học tập, tham khảo của học sinh – sinh viên. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, Đại học. Tuy nhiên không thể tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn.

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: 5S – AN TOÀN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: 5S – AN TOÀN NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Xuất phát từ quan điểm “Sức khỏe và Kỹ năng lao động là tài sản quý nhất của con ngƣời và của doanh nghiệp” nên tại các phân xƣởng sản xuất, công trƣờng xây dựng... chúng ta thƣờng thấy khẩu hiệu: “AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT-SAFETY FIRST”, Tuy nhiên, đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là một quy định bắt buộc đối với mỗi ngƣời trực tiếp tham gia lao động sản xuất, đó là ý thức của bản thân để lƣờng trƣớc rủi ro, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho mình và cho ngƣời khác. Ngoài ý thức, các phƣơng tiện, dụng cụ bảo hộ lao động cũng giúp cho mọi ngƣời tự tin hoàn thành tốt công việc. Vì vậy những kiến thức, kỹ năng về lĩnh vực an toàn lao động, phòng chống cháy nổ là không thể thiếu đối với Học sinh-sinh viên (HSSV). Từ yêu cầu cấp thiết trên, Tổ tƣ vấn xây dựng chƣơng trình môn học An toàn lao động (Quyết định 124/QĐ-TCĐN ngày 25/6/2015) Trƣờng Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai (DCoHT) đã tổng hợp và biên soạn Chƣơng trình, Giáo trình An toàn lao động phục vụ công tác Đào tạo nghề tại DCoHT cũng nhƣ huấn luyện An toàn lao động tại Doanh nghiệp (DoN). Đây là tài liệu huấn luyện An toàn lao động (ATLĐ) lồng ghép 3S/5S và An toàn trong DoN, đƣợc xây dựng và biên soạn trên cơ sở chƣơng trình khung huấn luyệnAn toàn-vệ sinh lao động theo Thông tƣ số 27/2013/TT-BLĐTBXH đƣợc Bộ Lao động– Thƣơng binh và Xã hội ban hành. Trên cơ sở phân tích công việc, các tình huống thực tế trong sản xuất, kết hợp kinh nghiệm của các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy đã đƣợc tập huấn khoá huấn luyện giảng viên nguồn về công tác ATVSLĐ, huấn luyện An toàn, 3S/5S tại Osaka - Japan. Bên cạnh đó các giáo viên còn tham khảo các tài liệu huấn luyện ATVSLĐ của Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ-Cục an toàn, giáo trình an toàn điện do Tổng cục Dạy nghề ban hành, DVD 5S do Trung tâm Trao đổi nguồn lực Thái Bình Dƣơng-Nhật Bản (PREX) tài trợ từ năm 2015. Và góp ý của Dự án SCORE (ILO) tại Việt Nam cùng góp ý của giáo viên, HSSV trong năm 2017. Tài liệu này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản nhất về An toàn lao động, kết hợp với hình thành kỹ năng về An toàn và vệ sinh lao động tại các xƣởng thực hành, thực nghiệm của DCoHT. Tổ tƣ vấn xây dựng chƣơng trình môn học 5S, An toàn lao động xin chân thành cảm ơn Hội đồng biên soạn chƣơng trình, giáo trình Trƣờng Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành tài liệu này. Tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp để tài liệu đƣợc hoàn thiện hơn, đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế trong giảng dạy cũng nhƣ việc học tập của học viên đƣợc tốt hơn.

" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Đ n ng cao ch t ư ng đào tạo, đáp ứng yêu cầu trình độ ngoại ngữ ngày càng cao của người kỹ thuật viên điện công tác trong môi trường điện công nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời nhằm đáp ứng chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Tác giả đã biên soạn giáo trình Anh văn chuyên ngành điện gồm 07 bài với c u trúc và nội dung như sau: Unit 1: Electric Machines and Power System. Unit 2: Circuit Element. Unit 3: The Safety at Work. Unit 4: Name of Electrical Tools. Unit 5: The Electric Motor. Unit 6: Protective Devices. Unit 7: Motor Control Circuit.

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: AUTOCAD NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: AUTOCAD NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP_2021

Ngày nay máy tính hỗ trợ rất nhiều trong công việc của con người. Đặc biệt là lĩnh vực đồ họa, thiết kế. Với cấu hình mạnh, giá thành rẻ nên người sử dụng dễ dàng tiếp cận cùng với đó là các phần mềm hỗ trợ ngày càng nhiều cho người dùng. Trong đó Phần mềm Autocad là công cụ không thể thiếu hỗ trợ cho các nhân viên thiết kế, kỹ thuật, kiến trúc sư, ... ngành điện là một trong những những ngành ứng dụng phần mềm Autocad để thiết kế, vẽ mạch, ... do đó nhu cầu học cách sử dụng phần mềm Autocad ngày càng cao. Chính vì những yêu cầu đó nên Giáo trình Autocad được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Điện công nghiệp đáp ứng cho hệ trung cấp. Giáo trình cung cấp các kiến thức về phần mềm Autocad, cũng như cách sử dụng phần mềm để thiết kế, vẽ mạch điện, ... Giáo trình được biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và là tài liệu học tập, tham khảo của học sinh – sinh viên. Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu của các trường Cao đẳng, Đại học. Tuy nhiên không thể tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp để giáo trình được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn.

" alt="Giáo Trình 5S-An Toàn (Trung Cấp)">  
Giáo Trình 5S-An Toàn (Trung Cấp)

Xuất phát từ quan điểm “Sức khỏe và Kỹ năng lao động là tài sản quý nhất của con ngƣời và của doanh nghiệp” nên tại các phân xƣởng sản xuất, công trƣờng xây dựng... chúng ta thƣờng thấy khẩu hiệu: “AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT-SAFETY FIRST”, Tuy nhiên, đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là một quy định bắt buộc đối với mỗi ngƣời trực tiếp tham gia lao động sản xuất, đó là ý thức của bản thân để lƣờng trƣớc rủi ro, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho mình và cho ngƣời khác. Ngoài ý thức, các phƣơng tiện, dụng cụ bảo hộ lao động cũng giúp cho mọi ngƣời tự tin hoàn thành tốt công việc. Vì vậy những kiến thức, kỹ năng về lĩnh vực an toàn lao động, phòng chống cháy nổ là không thể thiếu đối với Học sinh-sinh viên (HSSV). Từ yêu cầu cấp thiết trên, Tổ tƣ vấn xây dựng chƣơng trình môn học An toàn lao động (Quyết định 124/QĐ-TCĐN ngày 25/6/2015) Trƣờng Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai (DCoHT) đã tổng hợp và biên soạn Chƣơng trình, Giáo trình An toàn lao động phục vụ công tác Đào tạo nghề tại DCoHT cũng nhƣ huấn luyện An toàn lao động tại Doanh nghiệp (DoN). Đây là tài liệu huấn luyện An toàn lao động (ATLĐ) lồng ghép 3S/5S và An toàn trong DoN, đƣợc xây dựng và biên soạn trên cơ sở chƣơng trình khung huấn luyệnAn toàn-vệ sinh lao động theo Thông tƣ số 27/2013/TT-BLĐTBXH đƣợc Bộ Lao động– Thƣơng binh và Xã hội ban hành. Trên cơ sở phân tích công việc, các tình huống thực tế trong sản xuất, kết hợp kinh nghiệm của các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy đã đƣợc tập huấn khoá huấn luyện giảng viên nguồn về công tác ATVSLĐ, huấn luyện An toàn, 3S/5S tại Osaka - Japan. Bên cạnh đó các giáo viên còn tham khảo các tài liệu huấn luyện ATVSLĐ của Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ-Cục an toàn, giáo trình an toàn điện do Tổng cục Dạy nghề ban hành, DVD 5S do Trung tâm Trao đổi nguồn lực Thái Bình Dƣơng-Nhật Bản (PREX) tài trợ từ năm 2015. Và góp ý của Dự án SCORE (ILO) tại Việt Nam cùng góp ý của giáo viên, HSSV trong năm 2017. Tài liệu này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản nhất về An toàn lao động, kết hợp với hình thành kỹ năng về An toàn và vệ sinh lao động tại các xƣởng thực hành, thực nghiệm của DCoHT. Tổ tƣ vấn xây dựng chƣơng trình môn học 5S, An toàn lao động xin chân thành cảm ơn Hội đồng biên soạn chƣơng trình, giáo trình Trƣờng Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai đã tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành tài liệu này. Tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp để tài liệu đƣợc hoàn thiện hơn, đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế trong giảng dạy cũng nhƣ việc học tập của học viên đƣợc tốt hơn.

Các đơn vị liên kết