Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Tài liệu Microsoft Teams

12
" alt="Hướng dẫn tham gia cuộc họp trên Mocrosoft Team">  
" alt="Hướng dẫn tạo nhóm (team) tối ưu kỹ thuật và phục vụ quản lý.">  
" alt="Hướng dẫn sử dụng trong dạy học trực tuyến (Version 19.3)">  
" alt="Hướng dẫn sử dụng Class Notebook (Sổ tay giáo viên)">  
Hướng dẫn sử dụng Class Notebook (Sổ tay giáo viên)
" alt="Hướng dẫn nhanh sử dụng Microsoft Teams dành cho giáo dục">  
" alt="Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập Teams">  
Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập Teams
" alt="Bài 7 Hướng dẫn học sinh đăng nhập học và làm bài tập (video)">  
" alt="Bài 6 Hướng dẫn giao bài tập và chấm bài cho học viên (video)">  
" alt="Bài 5 Tạo và quản lý sổ học tập của học viên Class Notebook (video)">  
" alt="Bài 4 Cài đặt kênh và tổ chức buổi dạy trực tuyến với Microsoft Teams (video)">  
" alt="Bài 3 Tạo lớp học Online với Microsoft Teams (video)">  
Bài 3 Tạo lớp học Online với Microsoft Teams (video)
" alt="Bài 2 Giới thiệu công cụ và thiết lập ngôn ngữ Microsoft Teams (video)">  

Các đơn vị liên kết