Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

May thời trang

12
" alt="Giáo trinh TK – Tiếng anh chuyên ngành Dệt và may ( NBS Quang Hùng)">  
Giáo trinh TK – Tiếng anh chuyên ngành Dệt và may ( NBS Quang Hùng)
" alt="Giáo trinh TK – Tiếng anh chuyên ngành may">  
" alt="VẬT LIỆU DỆT TEXTILE MATERIAL">  
VẬT LIỆU DỆT TEXTILE MATERIAL
" alt="Giáo trinh TK – Vật liệu may – Xơ và sợi (GV – Huỳnh Văn Trí )">  
Giáo trinh TK – Vật liệu may – Xơ và sợi (GV – Huỳnh Văn Trí )
" alt="Giáo trình may thời trang vật liệu may">  
Giáo trình may thời trang vật liệu may
" alt="Patternmaking for fashion design">  
Patternmaking for fashion design
" alt="Giáo trình – Anh văn chuyên ngành (2)">  
" alt="Giáo trình – Anh văn chuyên ngành (1)">  
" alt="GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình – Anh văn chuyên ngành (1) 4. Giáo trinh TK – Tiếng anh chuyên ngành may 2. Giáo trình – Anh văn chuyên ngành (2) 5. Giáo trinh TK – Tiếng anh chuyên ngành Dệt và may ( NBS Quang Hùng) 3. Patternmaking for fashion design 

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: MAY ÁO VESTON NỮ HAI LỚP NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: MAY ÁO VESTON NỮ HAI LỚP NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Công nghệ may (TS. Trần Thủy Bình) 4. Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn) 2. Hệ thống bài tập Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn) 5. Giáo trình – Hệ thống bài tập TK trang phục 4 ( Võ Phước Tấn) 3. Giáo trình …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: MAY VÁY, ÁO LIỀN VÁY NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: MAY VÁY, ÁO LIỀN VÁY NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình thiết kế trang phục 2 (Võ Phước Tấn) 4. Giáo trình – Thiết kế chân váy, áo liền váy – Cao Bích Thủy ( phần 2) 2. Giáo trình thiết kế trang phục 3 (Võ Phước Tấn) 5. Giáo trình công nghệ may (TS. Trần Thủy Bình) 3. …

" alt="GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 4 NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018">  
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 4 NGHỀ: MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2018

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Công nghệ may (TS. Trần Thủy Bình) 4. Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn) 2. Hệ thống bài tập Công nghệ may 3 (TS. Võ Phước Tấn) 5. Giáo trình – Hệ thống bài tập TK trang phục 4 ( Võ Phước Tấn) 3. Giáo trình …

Các đơn vị liên kết