Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

b. Mô đun/môn học chuyên ngành

12

b. Mô đun/môn học chuyên ngành (KTKT)

" alt="Kế toán doanh nghiệp 1 (HP17_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)">  
Kế toán doanh nghiệp 1 (HP17_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)
  • Kinh tế - Kế toán
  • Tác giả:Phạm Thị Mận và nhóm TG
  • 419 lượt xem

Tài liệu tham khảo: 1. Bài giảng Kế toán Doanh nghiệp 1. 4. Giáo trình Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. (File cứng lưu ở Khoa) 2. Thông tư 133/2016/TT-BTC. 5. Giáo trình Kế toán doanh nghiệp_Trường ĐH Kinh tế TpHCM (3 tập) (File cứng lưu ở Khoa) 3. Thông tư …

" alt="Thực hành kế toán trên máy tính (HP20_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp, 2021)">  
Thực hành kế toán trên máy tính (HP20_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp, 2021)

1. TLTK_Silde bài giảng Báo cáo tài chính 4. Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. TLTK_Silde bài giảng Lập phiếu thu, phiếu chi 5. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn Chế độ …

" alt="Tài chính doanh nghiệp (HP16_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)">  
Tài chính doanh nghiệp (HP16_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Trường CĐ Thương mại, Bộ Công thương. 2. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội. 3. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp-Tập 1, Trường ĐH Kinh tế quốc dân. 4. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp-Tập …

" alt="Quản trị học (HP15_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp, 2021).">  
Quản trị học (HP15_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp, 2021).

Tài liệu tham khảo: 1. Đề cương bài giảng Quản trị học_Nguyễn Hữu Quyền_Trường ĐH Công nghiệp TpHCM 4. Quản trị học_Trương Quang Dũng_Trường Đại học Kinh tế Tài chính 2. Tài liệu học tập Quản trị học_Trần Mạnh Hùng_UNETI 5. Giáo trình Tổng quan về quản tri trị học 3. Giáo trình Quản trị …

" alt="Kế toán doanh nghiệp 3 (HP19_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)">  
Kế toán doanh nghiệp 3 (HP19_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Slide bài giảng Kế toan doanh nghiệp 3_Phạm Thị Mận. 4. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. 2. Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. 5. Giáo trình Chế độ Kế toán …

" alt="Kế toán doanh nghiệp 2 (HP18_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)">  
Kế toán doanh nghiệp 2 (HP18_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Slide bài giảng Kế toan doanh nghiệp 2_Phạm Thị Mận. 4. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. 2. Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. 5. Giáo trình Chế độ Kế toán …

" alt="Nguyên lý kế toán (HP11_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)">  
Nguyên lý kế toán (HP11_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. 4. Thông tư 200/2014/BTC. 2. Nguyên lý Kế toán, trường ĐH Kinh tế TpHCM. 5. Slide bài giảng môn Nguyên lý Kế toán, trường ĐH Kinh tế TpHCM. 3. Thông tư 133/2016/BTC.

" alt="Quản trị văn phòng (HP34_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)">  
Quản trị văn phòng (HP34_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2021)

Tài liệu tham khảo: 1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Số 77/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 19/06/2015) 3. Nguyễn Thành Độ, Giáo trình Quản trị văn phòng, 2012 2. Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật (Số 80/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 22/06/2015) 4. Thông tư 01/2011/TT-BNV …

" alt="Thực hành kế toán trên Excel (MD25_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)">  
Thực hành kế toán trên Excel (MD25_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Slide bài giảng Báo cáo Tài chính. 4. Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Slide bài giảng Lập phiếu thu phiếu chi. 5. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. 3. …

" alt="Thực hành khai báo thuế (MD24_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)">  
Thực hành khai báo thuế (MD24_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Luật Thuế xuất nhập khẩu (Số 107/2016/QH13 Quốc hội ban hành ngày 06/04/2016) 6. Giáo trình Thuế và khai báo thuế, trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 2. Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về Hoá đơn chứng từ. 7. Thông tư 39/2018/TT-BTC …

" alt="Thực tập tốt nghiệp (MD22_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)">  
Thực tập tốt nghiệp (MD22_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. 2. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. 3. Giáo trình Kế toán máy SME2017 (Công ty CP MISA). 4. Giáo trình Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/BTC …

" alt="Sử dụng phần mềm kế toán (MD21_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)">  
Sử dụng phần mềm kế toán (MD21_Giáo trình_Hệ Trung cấp_Nghề Kế toán doanh nghiệp_2018)

Tài liệu tham khảo: 1. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. 4. Giáo trình Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/BTC của trường ĐH Kinh tế TpHCM. 2. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. 5. Giáo trình Kế toán …

Các đơn vị liên kết