Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Trở về a. Mô đun/môn học cơ sở

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: CƠ ỨNG DỤNG NGÀNH/NGHỀ: TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG_2021

  • a. Mô đun/môn học cơ sở
  • 29 lượt xem
  • Tác giả:Lê Văn Hùng cùng nhóm tác giả
  • Loại file:pdf
  • Số trang:70
  • Nhà xuất bản:DCoHT
  • Ngày xuất bản:2021
  •  
Trong các môn học lý thuyết của các trƣờng nghề, môn Cơ ứng dụng là môn lý thuyết cơ sở nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức cơ bản và cần thiết trong ngành cơ khí về tính toán lực, mô men, sức bền vật liệu và tính toán, thiết kế các bộ truyền động đơn giản. Để giúp các em học tập các môn chuyên ngành cũng nhƣ vận dụng vào quá trình sản xuất. Trên cơ sở chƣơng trình của Bộ LĐTB & XH, trƣờng tiến hành biên soạn lại cho phù hợp với mục tiêu đào tạo của nghề Tự động hóa công nghiệp. Giáo trình cơ lý thuyết đƣợc biên soạn gồm 5 chƣơng. Giáo trình này đƣợc dùng làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các trƣờng nghề thuộc ngành cơ khí hoặc có thể làm tài liệu tham khảo cho các ngành nghề khác. Trong quá trình biên soạn do có nhiều hạn chế và ít kinh nghiệm nên không tránh khỏi những thiết sót . Chúng tôi rất mong đƣợc bạn đọc góp ý kiến và bổ sung cho nội dung của giáo trình hoàn thiện hơn.

Các đơn vị liên kết