Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Bảo trì sửa chữa máy công cụ

12
" alt="Giáo trình Mô đun: sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy">  
Giáo trình Mô đun: sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy
 • Cơ khí chế tạo
 • Tác giả:Lê Văn Vinh cùng nhóm tác giả
 • 16 lượt xem

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ thuộc Khoa Cơ khí chế tạo của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai, Giáo trình Sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy được xây dựng và biên soạn trên cơ sở Chương trình khung đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí chế tạo Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của nghề đã nghiên cứu, hội ý và đi đến thống nhất biên soạn “Giáo trình sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy” cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung, cấp quốc gia. Trong quá trình thực hiện thể không có những thiếu sót nhất định, tập thể giáo viên chúng tôi xin nhận sự đóng góp ý kiến của mọi người cho giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn . Xin chân thành cám ơn !

" alt="Giáo trình Mô đun: tháo lắp và điều chỉnh bộ phận máy công cụ">  
Giáo trình Mô đun: tháo lắp và điều chỉnh bộ phận máy công cụ
 • Cơ khí chế tạo
 • Tác giả:Nguyễn Trung Tín cùng nhóm tác giả
 • 19 lượt xem

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ thuộc Khoa Cơ khí Chế tạo của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai, giáo trình Tháo lắp và điều chỉnh bbộ phận máy công cụ được xây dựng và biên soạn nhằm mục đích hệ thống lại các kiến thức cơ bản nhất. Giáo trình nêu rõ các nguyên tắc, kỹ thuật, quy trình tháo lắp các bộ phận máy công cụ. Giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Chế tạo Trường Cao đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí Chế tạo đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn giáo trình Tháo lắp và điều chỉnh bộ phận máy công cụ cho sát với khả năng và điều kiện thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu biến đổi chuyển động” ngày càng hoàn thiện hơn./.

" alt="Giáo trình Mô đun tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu biến đổi chuyển động">  
Giáo trình Mô đun tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu biến đổi chuyển động
 • Cơ khí chế tạo
 • Tác giả:Nguyễn Trung Tín cùng nhóm tác giả
 • 18 lượt xem

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ thuộc Khoa Cơ khí Chế tạo của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai, giáo trình Tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu biến đổi chuyển động được xây dựng và biên soạn nhằm mục đích hệ thống lại các kiến thức cơ bản nhất. Giáo trình nêu rõ các nguyên tắc, kỹ thuật, quy trình tháo lắp các cơ cấu biến đổi chuyển động. Giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Chế tạo Trường Cao đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí Chế tạo đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn giáo trình Tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu biến đổi chuyển động cho sát với khả năng và điều kiện thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu biến đổi chuyển động” ngày càng hoàn thiện hơn./.

" alt="Giáo trình tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu ly hợp">  
Giáo trình tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu ly hợp
 • Cơ khí chế tạo
 • Tác giả:Nguyễn Trung tín cùng nhóm tác giả
 • 19 lượt xem

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ thuộc Khoa Cơ khí Chế tạo của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai, giáo trình Tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu ly hợp được xây dựng và biên soạn nhằm mục đích hệ thống lại các kiến thức cơ bản nhất. Giáo trình nêu rõ các nguyên tắc, kỹ thuật, quy trình tháo lắp các cơ cấu ly hợp. Giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Chế tạo Trường Cao đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí Chế tạo đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn giáo trình Tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu ly hợp cho sát với khả năng và điều kiện thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu ly hợp” ngày càng hoàn thiện hơn./.

" alt="Giáo trình tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu truyền động quay">  
Giáo trình tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu truyền động quay
 • Cơ khí chế tạo
 • Tác giả:Nguyễn Trung Tín cùng nhóm tác giả
 • 21 lượt xem

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ thuộc Khoa Cơ khí Chế tạo của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai, giáo trình Tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu truyền động quay được xây dựng và biên soạn nhằm mục đích hệ thống lại các kiến thức cơ bản nhất. Giáo trình nêu rõ các nguyên tắc, kỹ thuật, quy trình tháo lắp các cơ cấu truyền động quay. Giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Chế tạo Trường Cao đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí Chế tạo đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn giáo trình Tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu truyền động quay cho sát với khả năng và điều kiện thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Tháo lắp và điều chỉnh cơ cấu truyền động quay” ngày càng hoàn thiện hơn./.

" alt="Giáo trình Tháo lắp, điều chỉnh, mối ghép ren, then chốt">  
Giáo trình Tháo lắp, điều chỉnh, mối ghép ren, then chốt
 • Cơ khí chế tạo
 • Tác giả:Lê Văn Vinh cùng nhóm tác giả
 • 17 lượt xem

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ thuộc Khoa Cơ khí chế tạo của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai, Giáo trình “Tháo lắp và điều chỉnh mối ghép ren, then, chốt” được xây dựng và biên soạn trên cơ sở Chương trình khung đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí chế tạo Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của nghề đã nghiên cứu, hội ý và đi đến thống nhất biên soạn “Giáo trình Tháo lắp và điều chỉnh mối ghép ren, then, chốt’’ cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung, cấp quốc gia. Trong quá trình thực hiện thể không có những thiếu sót nhất định, tập thể giáo viên chúng tôi xin nhận sự đóng góp ý kiến của mọi người cho giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn . Xin chân thành cám ơn !

" alt="Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ">  
Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ
 • Cơ khí chế tạo
 • Tác giả:Lê Văn Vinh cùng nhóm tác giả
 • 14 lượt xem

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ của Khoa Cơ khí chế tạo của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai, Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ được xây dựng và biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí chế tạo Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí chế tạo đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Kỹ thuật sửa chữa máy móc thiết bị công nghiệp nói chung và kỹ thuật sửa chữa máy công cụ nói riêng đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động của máy công cụ ở các nhà máy gia công cơ khí. Nhằm trang bị và củng cố kiến thức về kỹ thuật sửa chữa cơ bản cho học sinh, sinh viên và thợ cơ khí. Trong quá trình thực hiện không thể không có những thiếu sót nhất định, tập thể giáo viên chúng tôi xin nhận sự đóng góp ý kiến của mọi người cho giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn . Xin chân thành cám ơn !

" alt="Giáo trình Khí nén – thủy lực">  
Giáo trình Khí nén – thủy lực

Trong những thập niên gần đây sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật đã làm cho các ngành Kỹ thuật Máy tính, Cơ khí, Ôtô có sự tiến bộ vượt bậc. Chính vì vậy, để đáp ứng kịp thời với sự phát triển đó, chất lượng đào tạo nghề trong các trường dạy nghề ngày càng được nâng cao và nhận được sự quan tâm của xã hội. Giáo trình Khí nén – Thủy lực đề cập đến những vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực điều khiển Điện, Khí nén, Thủy lực và là cơ sở của ngành Bảo trì và sửa chữa Máy công cụ... . Trên cơ sở chương trình khung đào tạo và được sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai, tập thể giáo viên khoa Điện – Cơ khí thực hiện biên soạn giáo trình này nhằm phục vụ cho công tác dạy nghề. Tài liệu này được biên soạn theo từng mô đun thuộc hệ thống mô đun của chương trình. Tài liệu được dùng để đào tạo cơ bản về Điện, Khí nén và Thủy lực cho ngành Bảo trì và sửa chữa Máy công cụ ở cấp độ trung cấp và được làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo. Giáo trình được biên soạn dựa trên sự tham khảo, chọn lọc một số tài liệu kỹ thuật điều khiển Khí nén – Thủy lực, kinh nghiệm giảng dạy và trao đổi thực tế với một số đồng nghiệp. Trong quá trình biên soạn, vì thời gian và tài liệu bị hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót, sơ suất, mong các bạn đồng nghiệp và độc giả đóng góp ý kiến để cải tiến trong các lần biên soạn sau.

" alt="Giáo trình Phay bào cơ bản">  
Giáo trình Phay bào cơ bản
 • Cơ khí chế tạo
 • Tác giả:Nguyễn Trung Tín cùng nhóm tác giả
 • 11 lượt xem

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ thuộc Khoa Cơ khí Chế tạo của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai, giáo trình Phay bào cơ bản được xây dựng và biên soạn lại trên cơ sở chương trình khung đào tạo nghề Cắt Gọt Kim Loại đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí Chế tạo Trường Cao đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của Khoa Cơ khí Chế tạo đã nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất biên soạn giáo trình Phay bào cơ bản cho sát với khả năng và điều kiện thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung cấp quốc gia. Trong quá trình biên soạn chắc chắn sẽ có những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn giáo trình mô đun “Phay bào cơ bản” ngày càng hoàn thiện hơn./.

" alt="Giáo trình Tiện cơ bản">  
Giáo trình Tiện cơ bản
 • Cơ khí chế tạo
 • Tác giả:Lê Văn Vinh cùng nhóm tác giả
 • 12 lượt xem

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ thuộc Khoa Cơ khí chế tạo của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai, Giáo trình Tiện cơ bản được xây dựng và biên soạn trên cơ sở Chương trình khung đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí chế tạo Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của nghề đã nghiên cứu, hội ý và đi đến thống nhất biên soạn “Giáo trình tiện cơ bản’’ cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung, cấp quốc gia. Trong quá trình thực hiện thể không có những thiếu sót nhất định, tập thể giáo viên chúng tôi xin nhận sự đóng góp ý kiến của mọi người cho giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn . Xin chân thành cám ơn !

" alt="Giáo trình Nguội cơ bản">  
Giáo trình Nguội cơ bản
 • Cơ khí chế tạo
 • Tác giả:Nguyễn Thanh Bình cùng nhóm tác giả
 • 13 lượt xem

Giáo trình Nguội cơ bản được biên soạn theo chương trình khung đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai. Được dùng cho hệ trung cấp đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các nghề cơ khí nói chung. Đặc biệt là nghề: Bảo trì và sửa chữa máy công cụ và Cơ khí cắt gọt. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai, trong quá trình biên soạn, Khoa cơ khí chế tạo của trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai đã nhận được rất nhiều sự đóng góp ý kiến về chuyên môn, về kinh nghiệm của các đồng nghiệp trong và ngoài Trường cùng các doanh nghiệp Cơ khí. Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng ban biên soạn giáo trình cũng còn có nhiều sai sót, đôi chỗ còn chưa thực sự thuyết phục. Ban biên soạn kính mong các độc giả, các đồng nghiệp, các chuyên gia đóng góp ý kiến để lần tái bản sắp tới được hoàn thiện hơn. Mọi đóng góp xin gửi về: Khoa cơ khí - Trường Cao đẳng Công nghê cao Đồng Nai.

" alt="Giáo trình Trang bị điện trên máy công cụ">  
Giáo trình Trang bị điện trên máy công cụ

Dựa vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của việc đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ thuộc Khoa Cơ khí chế tạo của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai, Giáo trình “Trang bị điện trên máy công cụ” được xây dựng và biên soạn trên cơ sở Chương trình khung đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa máy công cụ đã được nhà nước phê duyệt và ban hành, giáo trình được thực hiện bởi tập thể giáo viên thuộc Khoa Cơ khí chế tạo Trường Cao Đẳng Công Nghệ Cao Đồng Nai. Trên cơ sở là chương trình khung, chương trình chi tiết, phân tích nghề, phân tích công việc và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động tại địa phương, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề của cấp độ được đào, từ đó tập thể giáo viên của nghề đã nghiên cứu, hội ý và đi đến thống nhất biên soạn “Giáo trình Trang bị điện trên máy công cụ” cho sát với khả năng và nhiệm vụ thực tế của nhà trường, đồng thời vẫn định hướng đúng theo chương trình chung, cấp quốc gia. Trong quá trình thực hiện thể không có những thiếu sót nhất định, tập thể giáo viên chúng tôi xin nhận sự đóng góp ý kiến của mọi người cho giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn . Xin chân thành cám ơn !

Các đơn vị liên kết