Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Trở về Thông báo

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI ĐẾN NĂM 2025

  • Thông báo
  • 641 lượt xem
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG NAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI ĐẾN NĂM 2025

 (Ban hành kèm theo Quyết định số …../TCĐN ngày ……/..…../2020  
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai)

Để đến năm 2025 được công nhận là trường Cao đẳng chất lượng cao, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai đưa ra Sứ mạng, tầm nhìn, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và giá trị cốt lõi của trường đến năm 2025 như sau:

1. Sứ mạng (Mission)

       Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai (DCoHT) đào tạo nhân lực có đủ kiến thức, thành thạo kỹ năng, có thái độ làm việc tích cực và khả năng sử dụng ngoại ngữ giao tiếp vì lợi ích của người lao động, doanh nghiệp, nhà nước và nhà trường.

2. Tầm nhìn (Horizon)

       Đến 2025 đạt các tiêu chí trường chất lượng cao Quốc gia, có khả năng tham gia giảng dạy một số chuyên ngành liên kết tại nước ngoài với các trường trong khu vực ASEAN và quốc tế. Xây dựng DCoHT thành thương hiệu uy tín ở trong nước và nước ngoài.

3. Chính sách chất lượng (Quality Policy)

       3.1. Chủ động phối hợp với doanh nghiệp và tranh thủ sự hỗ trợ của các Tổ chức như VCCI, NHO, ILO, JICA, METI, AOTS, PREX, WWO, Save the Children, KOICA . . . các trường đào tạo có uy tín ở nước ngoài để hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và HSSV;

       3.2. Tất các thành viên trong trường đoàn kết, phục vụ nhiệt tình, chu đáo, sáng tạo và hiệu quả. Tích cực làm việc và chủ động ghi nhận ý kiến khách hàng để phục vụ tốt hơn;

       3.3. Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, có năng lực quản lý tốt, dạy tốt, phục vụ tốt;

       3.4. Tập trung dạy cách học, khuyến khích tự học, chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập ngoại khóa, nghiên cứu khoa học ứng dụng (tự làm phần mềm, thiết bị, đồ dùng dạy-học . . .), tạo cơ sở để người dạy và người học tự cập nhật kiến thức, kỹ năng, phát triển năng lực thực hiện;

       3.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy-học và kiểm tra-đánh giá. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của gia đình và của doanh nghiệp;

       3.6. Xây dựng chương trình, giáo trình theo Modules với nội dung tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tạo thuận lợi cho người dạy và người học tự đánh giá;

       3.7. Đảm bảo 5S-an toàn, sạch, đẹp, đảm bảo tiết kiệm để ổn định việc làm và thu nhập cho mỗi thành viên của Trường.

       4. Mục tiêu chất lượng (Quality Target)

       4.1. 100% tập thể thuộc DCoHT tuân thủ văn hoá “thảo luận dân chủ, liên lạc thường xuyên và báo cáo kịp thời” nhằm phát huy tính sáng tạo của từng cá nhân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể;

       ​​​​​​ 4.2. Hiệu suất đào tạo các ngành/nghề đạt tỷ lệ ít nhất 70%, trong đó các ngành/nghề trọng điểm đạt tỷ lệ ít nhất 80%;​​​​​​​

       4.3. 90% tổng số người học các ngành, nghề trọng điểm tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo hoặc tiếp tục học nâng cao trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp;​​​​​​​        

       4.4. Ít nhất 90% người học các ngành nghề trọng điểm được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá năng lực đáp ứng được yêu cầu công việc;
​​​​​​​       4.5. 100% thành viên cùng xây dựng (mục tiêu, quy trình), vận hành hiệu quả hệ thống bảo đảm chất lượng của trường theo quy định và hàng năm được đánh giá, cải tiến khi cần thiết;
       4.6. 100% chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được các doanh nghiệp góp ý;
       4.7. 100% HSSV được đào tạo 5S, An toàn, kỹ năng mềm do các Tổ chức quốc tế hỗ trợ;
       4.8. Có ít nhất 01 ngành/nghề, được chuyên gia của doanh nghiệp đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm tham gia giảng dạy.
       4.9. Có giáo viên tham gia giảng dạy chương trình liên kết với Trường cao đẳng, đại học tại nước ngoài.
       4.10. Có ít nhất 01 chương trình đào tạo chất lượng cao hoặc 01 chương trình đào tạo được công nhận tương đương với chuẩn các nước G20 được tuyển sinh, tổ chức đào tạo hàng năm./.
​​​​​​​5. Giá trị cốt lõi (Core Value)
Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả – Chủ động hội nhập quốc tế./.

Các đơn vị liên kết