Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Trở về Thông báo

Mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021

  • Thông báo
  • 600 lượt xem
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG NAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2020 – 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số …../TCĐN ngày …./…../2020
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai)
          

    Để đến năm 2021 thực hiện đánh giá ngoài chất lượng nhà trường và đến năm 2025 được công nhận là trường Cao đẳng chất lượng cao, năm học 2020-2021 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu chất lượng như sau:   

    1. 100% tập thể thuộc DCoHT tuân thủ văn hoá “thảo luận dân chủ, liên lạc thường xuyên và báo cáo kịp thời” nhằm phát huy tính sáng tạo của từng cá nhân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể.
    2. Tuyển sinh trung cấp, cao đẳng 1.770 HSSV, sơ cấp: 895 HV;          3. Tỷ lệ HSSV tốt nghiệp nghề đạt trên 90%, TN THPT trên 85%; Giảm tỷ lệ HSSV bỏ học mỗi học kỳ và cả năm học xuống dưới 10%;
    4. 90% tổng số người học các ngành, nghề trọng điểm tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo hoặc tiếp tục học nâng cao trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp;
   5. 100% thành viên cùng xây dựng (mục tiêu, quy trình), vận hành hiệu quả hệ thống bảo đảm chất lượng của trường theo quy định và hàng năm được đánh giá, cải tiến khi cần thiết.
   6. 100% chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được các doanh nghiệp góp ý.
   7. 100% HSSV được đào tạo 5S, An toàn, kỹ năng mềm do các Tổ chức quốc tế hỗ trợ.
   8. Có ít nhất 01 ngành/nghề, được chuyên gia của doanh nghiệp đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm tham gia giảng dạy.
   9. Duy trì quan hệ hợp tác với các Doanh nghiệp trên địa bàn, 100% HSSV được thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp. Tổ chức ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho 100% HSSV tốt nghiệp;
  10. 100% giảng viên chuyên ngành, khoa/bộ môn có hoạt động gắn kết, trao đổi chuyên môn thực tế với doanh nghiệp./.

Các đơn vị liên kết