Sorry, JavaScript must be enabled.
Change your browser options, then try again.

Kinh tế - Kế toán

12
" alt="Thực tập tốt nghiệp (HP35_Tài liệu hướng dẫn_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp)">  
" alt="Quản trị văn phòng (TLTK_Thông tư 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)">  
Quản trị văn phòng (TLTK_Thông tư 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)
" alt="Quản trị văn phòng (TLTK_Giáo trình Quản trị văn phòng)">  
Quản trị văn phòng (TLTK_Giáo trình Quản trị văn phòng)
" alt="Quản trị văn phòng (TLTK_Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật).">  
Quản trị văn phòng (TLTK_Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật).

k

" alt="Quản trị văn phòng (TLTK_Luật Tổ chức chính quyền địa phương)">  
Quản trị văn phòng (TLTK_Luật Tổ chức chính quyền địa phương)

k

" alt="Quản trị nguồn nhân lực (HP33_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp)">  
Quản trị nguồn nhân lực (HP33_Giáo trình_Hệ Cao đẳng_Nghề Kế toán doanh nghiệp)

Tài liệu tham khảo: 1. Luật Lao động 2019 (45/20129/QH14) do Quốc hội ban hành ngày 20/11/2019. 4. Hà Thanh Hội, Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp (2 tập), NXB Bưu điện, 2007. 2. Nguyễn Thanh Hội, Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Trường ĐH Kinh tế TpHCM, 2020. 5. Nguyễn Hữu Thân, …

" alt="Quản trị nguồn nhân lực (TLTK_Slide bài giảng Quản trị NNL)">  
" alt="Quản trị nguồn nhân lực (TLTK_Quản trị nhân sự_Nguyễn Hữu Thân)">  
Quản trị nguồn nhân lực (TLTK_Quản trị nhân sự_Nguyễn Hữu Thân)
" alt="Quản trị nguồn nhân lực (TLTK_Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp_2 tập_Hà Văn Hội)">  
" alt="Quản trị nguồn nhân lực (TLTK_Quản trị nguồn nhân lực_Trần Kim Dung)">  
" alt="Quản trị nguồn nhân lực (TLTK_Quản trị nguồn nhân lực_Nguyễn Thanh Hội)">  
" alt="Quản trị nguồn nhân lực (TLTK_Luật lao động 2019)">  
Quản trị nguồn nhân lực (TLTK_Luật lao động 2019)

Các đơn vị liên kết